Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Onze algemene voorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders en van ons uitgaande offertes en leveringen, voor zover wij daar van niet uitdrukkelijk en/of schriftelijk afwijken.
2. De goederen zijn uitsluitend leverbaar in de aangegeven uitvoeringen en verpakkingseenheden
3. De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard door het enkele feit van zijn bestelling.
4. Onze verkoops- en betalingsvoorwaarden blijven toepasselijk, ongeacht andere aan- of verkoopsvoorwaarden of afwijkende betalingsvoorwaarden van onze medecontractanten. Door het geven van een opdracht of het plaatsen van een bestelling erkent en aanvaardt de opdrachtgever en/of besteller onze algemene verkoops- en betalingsvoorwaarden als enig bindend en rechtsgeldig. De in de katalogen, folders, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten vermelde aanduidingen over gewicht, afmeting, volume, vermogen, prijs en andere feitelijke gegevens, zijn bedoeld als leidraad. Zij worden slechts bindend wanneer daaromtrent een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld en ondertekend.
5. Bestellingen worden slechts als aanvaard beschouwd na de schriftelijke bevestiging van onzentwege of na conforme tenuitvoerlegging.
6. Eventuele technische wijzigingen zijn voorbehouden. Bij wijzigingen in vorm of kleur, ingevolge modernisering of verdere ontwikkeling, ontvangt U van ons het recentste model.

Prijzen

1. Alle prijzen, op onze webshop vermeld, zijn exclusief B.T.W.
2. Alle prijzen zijn vrijblijvend en berekend, behoudens andersluidende overeenkomst, in euro. Ze zijn alleen geldig in België. Met het verschijnen van iedere nieuwe cataloog worden alle vroegere prijzen, verkoops- en betalingsvoorwaarden ongeldig.
3. Indien de koper na het sluiten van de overeenkomst bijzondere wensen kenbaar maakt terzake van verpakking, wijze of termijn van aflevering en wij aan die wensen voldoen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de koper.
4. Alle prijzen op de webshop zijn uitgedrukt in euro en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en publicatiefouten. Vango Printing bvba is niet verantwoordelijk voor dergelijke fouten. Indien u een bestelling heeft geplaatst waarvan wij achteraf vaststellen dat de toegekende prijs foutief is, dan kan u uw bestelling kosteloos annuleren.


Levering

1. De verpakkingskosten zijn in de prijzen inbegrepen.
2. Het minimum-bestellingsbedrag bedraagt 50,00 euro.
3. De levering geschiedt rechtstreeks vanaf onze stapelplaats. Wij kiezen de voordeligste wijze van verzending. De verzending gebeurt in elk geval voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of de besteller. Orders boven 100,00 euro zonder BTW worden franco gelijkvloers geleverd. Voor bestellingen onder 100,00 euro zonder BTW, rekenen wij 7,50 euro aan, voor vracht- en administratiekosten. Wanneer door annulatie het faktuurbedrag lager wordt dan 100,00 euro, worden 7,50 euro portkosten aangerekend.
4. Leverdata zijn bij benadering aangegeven en niet-bindend, doch wij zullen redelijkerwijze trachten deze zoveel mogelijk in acht te nemen. Bij vertraging moet de opdrachtgever een naleveringstermijn van vier weken toestaan. Schadevergoeding voor vertraagde levering is uitgesloten. Een eventuele overschrijding van de levertijd om welke reden dan ook, geeft de koper geen enkel recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van de goederen of tot de gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
5. Bedrijfsstoringen, moeilijkheden bij ons of onze leveranciers, overmacht, grondstoffengebrek, onvoorziene gebeurtenissen of gebeurtenissen buiten onze schuld geven ons het recht overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te verbreken of levering tot opheffing der moeilijkheden te verschuiven. Ook in zulk geval zijn wij niet tot schadevergoeding verplicht.

Betaling

Indien u voor het eerst bij Vango Printing bvba bestelt, leveren wij tegen betaling (2% korting voor levering tegen terugbetaling).

Elke factuur is netto, contant en zonder korting betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen. Het trekken van een wissel doet hieraan geen afbreuk. Iedere vertraging in betaling brengt voor de klant de verplichting mee, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een conventionele verwijlinterest te betalen van 12% per jaar en dit onverminderd eventuele schadevergoeding. De interest wordt berekend van maand tot maand terwijl elke maand die aangevangen is zal aangerekend worden voor een volle maand.

Ingeval van ongerechtvaardigde niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een conventioneel vastgelegde schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het verschuldigd factuurbedrag met een minimum van 65,00 euro. Dit schadebeding dient om de bijkomende administratiekosten, debiteurenbewaking, onbeschikbaarheid der fondsen en dergelijke meer te dekken. De vergoeding blijft verschuldigd, ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald.

Klachten over de totaliteit of een deel van de geleverde goederen, machtigen de klant niet om de betaling geheel of gedeeltelijk te onderbreken. De goederen blijven onze eigendom zolang de rekening niet in haar geheel werd voldaan.

Annulering

Indien de koper de bestelling gedeeltelijk of geheel annuleert met instemming van onzentwege, rekenen wij 10% van de koopprijs, als schadeloosstelling aan.

Garantie, klachten en teruggaverecht
1. Voor elk artikel afzonderlijk garanderen wij een hoogwaardige kwaliteit.
2. Iedere levering is te beschouwen als op zichzelfstaand, zodat klachten op een bepaalde levering betrekking hebbende, geen invloed kunnen uitoefenen op welke andere levering en/of daaruit door de koper voortvloeiende verbintenis(sen) dan ook.
3. Bij kwalitatieve- of functionele gebreken of afwijkingen garanderen wij, na ruggespraak, een teruggaverecht gedurende een periode van tien werkdagen vanaf de dag van levering. De goederen mogen niet door de koper worden teruggestuurd zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van onzentwege. Het verlenen van deze toestemming impliceert niet de erkenning dat de teruggezonden goederen een defect hebben of anderzins niet geschikt zijn. Indien de koper ons schriftelijk van de retourzending verwittigt, en indien wij de retourzending in dezelfde verpakking binnen de tien werkdagen, vanaf de dag van levering, ontvangen, vervangen wij volledig kostenloos, leveringswijze volgens onze keuze, de door de koper teruggestuurde artikelen. Goederen door de klant gekocht, en meegenomen uit onze firma te Lochristi, alsmede artikelen met reclame-opdruk, vallen niet onder het teruggaverecht en worden niet teruggenomen.
4. Klachten, die later dan tien dagen na levering binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Klachten welke nadien worden ontvangen, zullen als garantieclaims worden behandeld en kunnen dientengevolge niet inhouden dat wij niet hebben geleverd.

Geschillen

1. Op de overeenkomst gesloten onder deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgische Recht van toepassing.
2. Bij geschillen is enkel de Rechtbank van Gent bevoegd.

Schade tijdens verzending

Ondanks zorgvuldige verpakking kan, in sommige gevallen, schade van allerlei aard bij verzending niet uitgesloten worden. In geval van schade kan de koper alleen dan zijn rechten vrijwaren wanneer hij onderstaande richtlijnen nauwkeurig in acht neemt:

1. Bij beschadiging die aan de buitenkant zichtbaar is, kan geen protest aanvaard worden, tenzij de koper de levering van het beschadigde artikel weigert te aanvaarden. In dit geval brengt de koper ons hiervan binnen de 24 uren per brief of fax op de hoogte.
2. Bij andere schade wordt het protest door de koper uitsluitend aanvaard wanneer dit per brief of fax gebeurt binnen de drie werkdagen na ontvangst van het beschadigde artikel. In dit geval moet de zending blijven liggen in de toestand waarin zij zich bevond, bij het vaststellen van de schade.
Voor een vlotte afwikkeling van een schadegeval dienen wij van de opdrachtgever en/of besteller te ontvangen:

• de originele vrachtbrief
• een schriftelijke verklaring van de vastgestelde schade